Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 784 91 60

Badanie sprawozdań finansowych – Targówek (Warszawa), Legionowo i okolice

Badanie sprawozdań finansowych jest wymagane art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jeżeli więc prawo nakłada na Państwa przedsiębiorstwo obowiązek zbadania sprawozdania finansowego, zapraszamy do współpracy. Badanie przeprowadzone przez doświadczonego biegłego rewidenta, jest gwarancją rzetelności.

Badanie sprawozdań

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – CEL

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadza się w celu wyrażenia opinii lub opracowanie raportu z przeprowadzonych prac. Pozwala to stwierdzić m.in. czy:

 • w sprawozdaniu finansowym przedstawiono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową badanego podmiotu,
 • sprawozdanie finansowe podmiotu zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
 • podmiot nie zamierza i nie musi zaniechać lub istotnie ograniczyć zakresu działalności gospodarczej, co mogłoby wpływać na zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – ZAKRES USŁUG

Nasza oferta w zakresie badania sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

 • badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych oraz tematycznych,
 • wykonywanie ekspertyz obejmujących rachunkowość na potrzeby prawa gospodarczego i podatkowego.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza:

 • MSR oraz MSSF,
 • ustawą o rachunkowości,
 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
 • normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

MSSF określają sposób, w jaki powinny być prezentowane dane finansowe. Podpowiadają jak wyceniać poszczególne składniki aktywów i pasywów. Przybliżają zakres informacji ujmowanych w sprawozdaniu finansowym. Sugerują sposób, w jaki należy prezentować sprawozdanie dotyczące przepływów środków pieniężnych. Omawiają metody prezentacji majątku trwałego.

Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, stworzone zgodnie z MSR/MSSF, mają dostarczać wszelkich informacji, które są niezbędne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wycena usługi dokonywana jest na podstawie podstawowych danych o podmiocie, wynikających ze sprawozdania finansowego, informacji o rodzaju prowadzonej działalności oraz o szczególnych obszarach, które mają być objęte audytem lub badaniem sprawozdań finansowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy – także w zakresie audytu podatkowego, audytu kadrowego czy doradztwa podatkowego